Zastępca Prezesa Zarządu SM Hutnik ds. Eksploatacyjno-Technicznych oraz Pionu Technicznego
⋮⋮

Firma Work&Business Solutions na zlecenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Zawierciu
ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik ds. Eksploatacyjno-Technicznych oraz Pionu Technicznego


Osoba przystępująca do konkursu powinna posiadać:
1. Wymagania konieczne:
a. dyplom ukończenia studiów wyższych,
b. co najmniej 2 letni staż pracy związany z zarządzaniem nieruchomościami,
c. nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”,
d. brak wpisu do rejestru dłużników prowadzonego przez KRS i KRD,
e. niepodleganie ograniczeniu lub zakazowi pełnienia funkcji w organach zarządzających organizacji gospodarczych,
f. korzystanie z pełni praw publicznych,
g. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
h. niekaralność,
i. brak konfliktu sądowego ze Spółdzielnią.

2. Dodatkowe preferencje:
a. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz wiedza z zakresu prawa pracy,
b. preferowane wykształcenie o profilu technicznym,
c. znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych,
d. znajomość przepisów z zakresu ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
e. znajomość obsługi komputera,
f. dyspozycyjność,
g. licencja zarządcy nieruchomościami,
h. doświadczenie w pozyskiwaniu finansowych środków zewnętrznych.

3. Zakres obowiązków:
a. kierowanie i koordynowanie działalności Spółdzielni w zakresie spraw eksploatacji i konserwacji zasobów mieszkaniowych oraz w zakresie spraw techniczno-inwestycyjnych,
b. reprezentowanie Spółdzielni z upoważnienia Prezesa na zewnątrz, szczególnie w sprawach nadzorowanych zagadnień,
c. uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu,
d. zabezpieczenie od strony organizacyjnej wykonania uchwał i postanowień organów statutowych w zakresie swojego działania,
e. zastępowanie Prezesa Zarządu na czas jego nieobecności lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
f. kontrola i nadzór nad realizacją zadań przez bezpośrednio podległe działy i stanowiska samodzielne,
g. koordynacja pracy nad przygotowaniem odcinkowych projektów planów gospodarczych przez podległe komórki organizacyjne,
h. nadzór nad realizacją zatwierdzonych planów gospodarczych w zakresie swojego działania,
i. koordynacja pracy podległych służb wykonawczych w zakresie bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych, prowadzenia remontów i inwestycji,
j. nadzór nad realizacją zadań związanych z wykonawstwem usług na zewnątrz Spółdzielni na podstawie otrzymanych zleceń,
k. nadzór nad wykonywaniem przez firmy obce zleconych im zadań w zakresie GZM, remontowym, technicznym oraz inwestycyjnym,
l. nadzór nad stosowaniem obowiązujących przepisów, regulaminów, instrukcji i wydanych aktów wewnętrznych przez podległe służby,
m. przyjmowanie skarg i wniosków w ustalonym obrębie i trybie.

Oferta winna zawierać:
1. CV oraz list motywacyjny, informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, e-mail),
2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3. dokumenty, w szczególności świadectwa pracy lub umowy o pracę, potwierdzające minimum 2-letni staż pracy związany z zarządzaniem nieruchomościami,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
6. oświadczenie o niekaralności,
7. oświadczenie o braku wpisu do rejestru dłużników prowadzonego przez KRS i KRD,
8. oświadczenie o nie prowadzeniu przeciw kandydatowi postępowań karnych oraz karno -skarbowych przez uprawnione organy lub sąd,
9. oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniu lub zakazowi pełnienia funkcji w organach zarządzających organizacji gospodarczych,
10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Dane udostępniam dobrowolnie oraz mam świadomość, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, ich poprawienia oraz zaprzestania ich przetwarzania.”
11. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni.Oferty należy przesyłać na adres e-mail: konkurs@wbspraca.pl
z dopiskiem w temacie e-maila: „ Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik ds. Eksploatacyjno-Technicznych oraz Pionu Technicznego.
Oferty należy przesyłać do końca dnia 21 marca 2018 r.


Zastępca Prezesa Zarządu SM Hutnik ds. Eksploatacyjno-Technicznych oraz Pionu Technicznego

Lokalizacja

Zawiercie, powiat zawierciański, zawierciański
Zgłoś naruszenie